Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Пинокио" по обособени позиции

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции

 ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

 

- Обява - Изтегли

- УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ОБРАЗЦИ - Изтегли

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - Изтегли

- ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - Изтегли

- еЕЕДОП - Изтегли

- Информация за публикувана обява - 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9078190

- СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Изтегли

- ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Изтегли

 


Страницата е създадена на: 02/08/2018, 15:28:20
Последна промяна: 02/08/2018, 15:29:05
Посещения: 94