Текуща процедура

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции

 ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

 

- Обява - Изтегли

- УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ОБРАЗЦИ - Изтегли

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - Изтегли

- ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - Изтегли

- Информация за публикувана обява - Изтегли

- Протокол - Изтегли

- Протокол 2 - Изтегли

 


Страницата е създадена на: 12/06/2018, 12:52:37
Последна промяна: 10/09/2018, 15:26:58
Посещения: 0