Текуща процедура

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции

 ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

 

- Обява - Изтегли

- УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ОБРАЗЦИ - Изтегли

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - Изтегли

- ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - Изтегли

- Информация за публикувана обява - Изтегли

- Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - Изтегли

 

 


Страницата е създадена на: 12/06/2018, 12:52:37
Последна промяна: 09/08/2019, 16:47:17
Посещения: 326