Текуща процедура

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции

 ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

 

- Обява -

- УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ОБРАЗЦИ -

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ -

- ПРОЕКТ НА ДОГОВОР -

- Информация за публикувана обява -

- Протокол -

- Протокол 2 -

- - Договори 

 

 


Страницата е създадена на: 12/06/2018, 12:52:37
Последна промяна: 14/05/2019, 16:13:58
Посещения: 192