ДГ “Пинокио” получава своето име през 1993 г., когато се обединяват три детски градини – “3-ти март”, “Г. Димитров ” и “М. Палаузов”.

ДГ “Пинокио” е общинско детско заведение за възпитание и обучение на деца от 3 до 7-годишна възраст. Детската градина разполага с 2 сгради в кв. „Родина”. Посещавана е от 252 деца, разпределени в 8 групи, от които четири подготвителни.
Екипът на ДГ “Пинокио” непрекъснато повишава своята квалификация в съответствие с европейските изисквания и съвременните тенденции в предучилищното възпитание. От 2004 год.в детската градина интегрира в масовите групи деца със специални образователни потребности.
ДГ “Пинокио” е с много добра и модерна материална база. Всяка група е обзаведена с удобни, ергономични цветни мебели, които провокират творческо въображение и креативност. Детската градина разполага с различни кабинети: ресурсен кабинет, сензорна стая, физкултурен салон, учителска стая, методични кабинети. Дворът е слънчев, озеленен и предлага уреди за занимания и игри на открито.

В Детска Градина “Пинокио” детето открива:

• Един неповторим свят.
• Уютна, спокойна и близка до семейството среда.
• Учител – предпочитан приятел,съветник, партньор.
• Приятели.
Творческият ентусиазъм и любовта към децата превръщат детска градина “Пинокио” в желана територия!

 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.