Административни услуги

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Директорът на ДГ "Пинокио", гр. Русе, осъществява своите правомощия и изпълнение на Правилник за устройството и дейността на ДГ "Пинокио". 

В ДГ "Пинокио" заявление  за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на детската градина всеки работен ден от 08.00 до 16.30 ч. 

Адрес: гр. Русе, п.к. 7006, ул. "Вискяр" № 2

Електронен адрес: https://cdg-pinokio.org/

 

Лице за контакт: 

Ценка Тодорова - Директор

тел. 0894716558

e-mail: cdg_pinokio@abv.bg

 

Закон за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация на ДГ "Пинокио" гр. Русе

Заявление за достъп до информация

Протокол за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация за повторно ползване

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация за повторно ползване

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

 

 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

 

РМС № 704 от 5 октомври 2018 година за приемане на мерки за трансформация на модела на административното обслужване  - изтегли

Приложение № 4 Мерки за вписване на невписани услуги в регистъра на услугите

  Част втора - Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

 

Образци на документи

136 - Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование 

138 - Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

141 - Издаване на диплома за средно образование

143 - Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

147 - Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

148 - Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

149 - Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

150 - Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от І до VІ в училище на чужда държава

153 - Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи

154 - Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

155 - Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

156 - Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

156 - Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

 


Страницата е създадена на: 22/01/2019, 15:26:30
Последна промяна: 29/01/2020, 11:41:48
Посещения: 710