Нормативни документи

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ "ПИНОКИО" ЗА ПЕРИОДА 2020 / 2024 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ"ПИНОКИО" ЗА ПЕРИОДА  2020 /  2024 г.

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДГ "ПИНОКИО" ЗА ПЕРИОДА 2020 / 2024 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ "ПИНОКИО" ЗА 2021 - 2022 учебна година

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 - 2022 учебна година

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ "ПИНОКИО" ЗА ПЕРИОДА 15. 09. 202 - 14. 09. 2021 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ДГ "ПИНОКИО" ЗА 2021 - 2022 учебна година

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА 2021 - 2022 учебна година

МОДЕЛ ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВАТА НА ДЕЦАТА В ПЕРИОДА НА АДАПТАЦИЯ ОТ СЕМЕЙНАТА СРЕДА КЪМ ДГ "ПИНОКИО'

ПРАВИЛА И ПЛАН ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА 2021 - 2022 учебна година

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА В ДГ "ПИНОКИО" ЗА 2021 - 2022 учебна година

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ДГ "ПИНОКИО" ЗА 2021 - 2022 учебна година

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА 2021 - 2022 учебна година

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2021 - 2022 учебна година

СЕДМИЧНИ РАЗПИСАНИЯ ПО ГРУПИ ЗА 2021 - 2022 учебна година

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ ЗА 2021 - 2022 учебна година

ПЛАН НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ ЗА 2021 - 2022 учебна година

ПЛАН ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2021 - 2022 учебна година

 

 


Страницата е създадена на: 28/03/2016, 0:00:00
Последна промяна: 28/10/2021, 11:24:59
Посещения: 3416