Нормативни документи

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ "ПИНОКИО" ПРЕЗ 2020 / 2021 учебна година

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЙНОСТИТЕ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ"ПИНОКИО" ЗА ПЕРИОДА 2019 / 2020 учебна година 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ "ПИНОКИО" ЗА ПЕРИОДА 2020 / 2024Г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ"ПИНОКИО" ЗА ПЕРИОДА  2020 /  2024г.

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДГ "ПИНОКИО" ЗА ПЕРИОДА 2020 / 2024 Г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА  В ДГ"ПИНОКИО" ЗА 2020 / 2021 учебна година.

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА 2020 / 2021 учебна година.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В ДГ "ПИНОКИО" ПРЕЗ 2020 / 2021 учебна година.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ПРЕЗ 2020 / 2021  учебна година.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА 2020 / 2021 учебна година

СЕДМИЧНИ РАЗПИСАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ ЗА 2020 / 2021 учебна година.

ПЛАН ПО БДП И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДГ "ПИНОКИО" ЗА 2020 / 2021 учебна година.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ МЕЖДУ ДЕЦА И ЗАСИЛВАНЕ СИГУРНОСТТА В ДГ "ПИНОКИО" ЗА 2020 / 2021 учебна година.

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ДГ "ПИНОКИО" ЗА 2020 / 2021 учебна година.

ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ДГ "ПИНОКИО" ЗА 2020 / 2021 учебна година.

ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА, ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ ЗА 2020 / 2021 учебна година.

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА ПРИ ДЕЦА В ДГ "ПИНОКИО" ЗА 2020 / 2021 учебна година.

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОДАДЕН ИЛИ ПОЛУЧЕН СИГНАЛ ИЛИ СЪМНЕНИЕ ЗА ДЕТЕ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ ИЛИ КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ ЗА 2020 / 2021 учебна година.

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ДГ "ПИНОКИО" ЗА 2020 / 2021 учебна година.

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ДГ "ПИНОКИО" ЗА 2020 / 2021 учебна година. 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020 / 2021 учебна година   

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

МОДЕЛ ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВАТА НА ДЕЦАТА В ПЕРИОДА НА АДАПТАЦИЯ ОТ СЕМЕЙНАТА СРЕДА КЪМ ДГ "ПИНОКИО'

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021г. ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

 


Страницата е създадена на: 28/03/2016, 0:00:00
Последна промяна: 09/04/2021, 8:30:30
Посещения: 2789