Проект: BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“, финансиран по процедура BG05M2OP001-3.017“Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда”, Оперативна програма „Наука


Страницата е създадена на: 29/09/2021, 0:00:00
Последна промяна: 29/09/2021, 14:50:57
Посещения: 121