ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО И ОБРАЗОВАТЕЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ"О-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ ПО чл. 20 ал. 4 от ЗОП

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ДГ "ПИНОКИО"

ОБРАЗЕЦ НА CV

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПА ПО БЕЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА АТЕЛИЕ "УМНО ГЛАВИЧКИ, СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ"

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА АТЕЛИЕ "ДЕТСКА ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЧКА"

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА АТЕЛИЕ "ПРИКАЗКИ ЗА БЪЛГАРИЯ - ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ"

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ ПО чл. 20 ал. 4 от ЗОП


Страницата е създадена на: 29/09/2021, 0:00:00
Последна промяна: 11/07/2022, 16:31:58
Посещения: 118