pinocchio
Проекти, национални и оперативни програми

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО И ОБРАЗОВАТЕЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ"

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ДГ "ПИНОКИО"

ОБРАЗЕЦ НА CV

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПА ПО БЕЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА АТЕЛИЕ "УМНО ГЛАВИЧКИ, СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ"

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА АТЕЛИЕ "ДЕТСКА ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЧКА"

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА АТЕЛИЕ "ПРИКАЗКИ ЗА БЪЛГАРИЯ - ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ"

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ ПО чл. 20 ал. 4 от ЗОП


Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.


Проект: BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“, финансиран по процедура BG05M2OP001-3.017“Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда”, Оперативна програма „Наука


Национална програма на МОН "Успяваме заедно" Модул 2 "Иновативна детска градина"

Чрез Национална програма "Успяваме заедно" и нейните три модула "Хубаво е в детската градина" ; "Иновативна детска градина" и "Обединени за качествено предучилищно образование", МОН даде възможност детските градини да предоставят на своите възпитаници образование и развитие, което е базирано на по - високо качествено ниво.

Ръководени от идеята, че образованието в предучилищна възраст е област, която е най - важна за развитието на детето, екипът на ДГ "Пинокио" разработи иновативна авторска програмна система: "Създаване на условия за изграждане знания, умения и отношения у децата и реализирането им като бъдещи граждани на Република България и Обединена Европа, чрез прилагането на метода STEAM в обучението.  Тя дава възможност за надграждане на предвидените в държавния образователен стандарт за предучилищно образование очаквани резултати и реализиране на дейности, планирани и оценени като ефективни от педагогическия екип. 

Методът STEAM е нов за България и съчетава в себе си наука, технологии, инженерство, изкуство и математика. Основно предимство на STEAM обучението е огромното удоволствие, което децата изпитват, чрез въвличането им в реални експерименти и задачи. Така, чрез правене, те се учат да развиват способностите си, въображението си и да виждат реални резултати от дейността си. 

Методът STEAM ще се прилага в две образователни направления - ОН "Математика" и ОН "Околен свят". За резултатното му използване в детската градина е изградена интерактивна образователна среда. Във повечето занимални има монтирани интерактивни дъски. Педагогическият екип работи със софтуерен продукт "Енвижън" - един компютър, много мишки. Изчистването на образователния процес от дидактизъм, скованост и строга регламентираност, ще ориентира обучението  към провокиране на самостоятелно мислене, формиране на практически умения и развитие на детската личност.

ДГ "Пинокио" е първата иновативна детска градина в Област Русе. 


 


Оперативна програма "наука и образование за интелигентен растеж" Проект: "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

ЗАЯВКА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” - изтегли

- Длъжност "Помощник на учителя" - 2 бр. 

- Длъжност "Помощиник-възпитател" - 2 бр. 

 

 

ЗАЯВКА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.  - 07.06.2021 г.

 

ЗАЯВКА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.  


Програма Еразъм + Проект "STEAM - в ранна детска възраст - лесно и забавно"

Име на проекта: „STEAM в ранна детска възраст – лесно и забавно”

Договор: № 2019-1-ЕЕ01-КА229-051723-4

Времеви период: 01. 09. 2019 – 31. 07. 2021

Обща стойност: 15 030 €

Главни цели: 

В този проект участват 5 детски градини от различни европейски страни (България, Естония, Испания, Латвия, Чехия) с повече от 70 учители и близо 600 деца и техните родители.


 

В периода 16. 11. 2020г. - 20. 11. 2020г. в детската градина се проведоха редица дейности, съответстващи на абривиатурата STEAM.

В деня, посветен на науката, децата от трета възрастова група "Веселите мечета" посетиха СНЦ "Германо - българска помощ за животните" - Русе. Те, на практика, получиха  много научно - обосновани знания за обитателите на центъра. Имаха възможност да разходят, да нахранят и да поиграят с новите си приятели. Децата зарадваха кученцата и котенцата с много лакомства, които предварително бяха подготвили с помощта на своите родители. Малчуганите с ентусиазъм разказваха за преживените радостни емоции и споделяха усвоените нови знания.

    

В деня посветен на инженерството, децата от втора възрастова група "Мики Маус", докато играеха и се забавляваха, усвоиха нови знания и умения за уличното движение, с помощта на "Bee - Bot". Интерактивната пчеличка, която влезе в ролята на пешеходец, беше програмирана от децата и стриктно спазваше правилата за уличното движение.

     

В деня посветен на технологиите, бъдещите първокласници от четвърта възрастова група "Сладури" усвоиха знания за числото 5 и неговата цифра, чрез софтуерната платформа "Енвижън" - един компютър с много мишки.

 

Във връзка с деня на изкуствата, възпитаниците на детската градина от всички възрастови групи, заедно със своите родители, изработиха експонати от разнообразни природни материали. Във фоайетата на двете сгради беше подредена изложба "Есенни багри".

  

В деня посветен на математиката децата от двете четвърти групи взеха участие в ситуации на тема: "Музикална математика". Те установиха, че височината на звука, който издават чашите, зависи от пълнотата им и от веществото с което са пълни. Малките музиканти имаха възможност да се насладят и на популярни класически произведения, изпълнени от професионални музиканти, с чаши и бутилки.

   

 


 

 


 

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО И ОБРАЗОВАТЕЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ"

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Проект: BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“, финансиран по процедура BG05M2OP001-3.017“Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда”, Оперативна програма „Наука

Национална програма на МОН "Успяваме заедно" Модул 2 "Иновативна детска градина"

Оперативна програма "наука и образование за интелигентен растеж" Проект: "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Програма Еразъм + Проект "STEAM - в ранна детска възраст - лесно и забавно"

 

 

1 до 6 общо 6   Предишна     Следваща