Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Пинокио" по обособени позиции

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции

 ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

 

- Обява - Изтегли

- Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП - Изтегли

- УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - Изтегли

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - Изтегли

- Образци - Изтегли

- Протокол № 1 - Изтегли

- Придружително писмо до участниците - Изтегли

- Съобщение - Изтегли

- Протокол № 2 - Изтегли

- Договори - Договор 1Договор 2Договор 3Договор 4, Договор 5Договор 6Договор 7Договор 8

 

 ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП ЗА ДОСТАВКА НА МЕСО

 

- Обява за доставка на месо - Изтегли

- Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП - Изтегли 

- УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР за доставка на месо - Изтегли

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на месо - Изтегли

- Образци за доставка на месо - Изтегли

 - Протокол № 1 за доставка на месо - Изтегли

- Придружително писмо до участниците за доставка на месо - Изтегли

- Договор за доставка на месо - Изтегли


Страницата е създадена на: 11/06/2018, 10:47:14
Последна промяна: 11/06/2018, 10:47:46
Посещения: 901