pinocchio
Съобщения

Проведе се церемония по откриване на завършен обект ЦДГ „Пинокио 1“ по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства“

На 19.09.2018 г., се състоя церемония по откриване на обект „Основен ремонт на ЦДГ „Пинокио” 1 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност“. На събитието присъстваха кметът на Община Русе г-н Пламен Стоилов, зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, зам.-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков, ръководителят на проекта и директорът на дирекция „Икономика и управление на собствеността“ г-жа Нели Миткова, заедно с екипа по проекта, представители на изпълнителите на строително-монтажните работи и на строителния надзор, представители на медиите, директорът на детската градина г-жа Ценка Тодорова, родители, персонал и деца.

От обновените условия в детската градина ще се възползват над 109 деца и 22-ма души зает персонал, като вложените безвъзмездни средства от ЕС са в размер на 1 243 251, 47 лв. По проекта беше извършен цялостен ремонт на сградата, бяха приложени мерки за енергийна ефективност, както и благоустрояване на прилежащите дворни пространства, в това число и изграждане на нови открита площадка за игра и спортна площадка, озеленяване и въвеждане на мерки за достъпна среда.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Покана за родителски срещи

Покана за родителски срещи изтегли


Добре дошли на обновеният ни уеб сайт

Днес 04.12.2015г. стартира новият ни уеб сайт.


СТАРТИРА ПРОЕКТ "МУЛТИКУЛТУРНА КЛАСНА СТАЯ - МОТИВАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И УСПЕХ", ПО КОЙТО ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ ЕКИП НА

ДГ "ПИНОКИО" Е ПАРТНЬОР.

КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ Е ОСНОВНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КАЧЕСТВЕН ОБРАЗОВАТЕЛНО - ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС,

ОТГОВАРЯЩ НА НЕПРЕКЪСНАТО РАСТЯЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ. ЩАСТЛИВИ СМЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА УЧАСТВАМЕ В ТОЗИ

ПРОЕКТ!

                   

 

             

 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТ "МУЛТИКУЛТУРНА КЛАСНА СТАЯ - МОТИВАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И УСПЕХ"

 


 

                              

На 26. 06. 2021г. се проведе обучение на педагогическите специалисти от ДГ "Пинокио" по темата "Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Подобряване на взаимодействието образователна институция - семейство". Обучението се проведе в рамките на Проект BG05M2OP001-3.017-0005 "Мултикултурна класна стая - мотивация, квалификация и успех".   

                   

 

                    

 

1 до 3 общо 3   Предишна     Следваща