Текуща процедура

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции

 ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

 

- Обява - Изтегли

- УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ОБРАЗЦИ - Изтегли

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - Изтегли

- ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - Изтегли

- Информация за публикувана обява - Изтегли

- Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - Изтегли

- Протокол - Изтегли

- Договори - Договор 1, Договор 2, Договор 3, Договор 4, Договор 5, Договор 6, Договор 7, Договор 8, Договор 9

 


Страницата е създадена на: 12/06/2018, 12:52:37
Последна промяна: 12/11/2020, 14:18:09
Посещения: 1346